معرفی فرآورده های فرهنگی

 
کتاب شبکه های اجتماعی

the unic book about iranian bloggers

بنام خدا

جامعه مجازی یا شبکه اجتماعی مانند دنیای حقیقی محیطی است در دنیای مجازی که درآن کاربران برای اهداف گوناگون در کنار هم قرار میگیرند

ایجاد شبکه های اجتماعی در کشور ماازسال1385آغازو بسرعت رو به افزون است وهرروزه برتعداد آن اضافه میشود تصمیم گرفتم تا صورتی کامل ازآنها تهیه ومنتشر کنم تا مورد استفاده کاربران عزیز قرار گیرد این نشانیها پس از بررسی موتورهای جستجو در بخشهای شبکه اجتماعی جامعه مجازی و میکرو بلاگها جمع اوری وپس از عضویت درآن واطمینان از فعالیت آنها تنظیم ودر این سایت منتشر میشود امید است مقبول افتد

http://behabady.rozblog.comنويسنده : محمد علی به ابادی